Paribu’dan bir yeni bildirim

“Paribu’dan bir yeni bildirim” ile destekçisi olduğumuz kültür sanat etkinliklerine davetiye ya da Paribu’nun özel tasarım ürünlerinden hediye kazanabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları tamamlamanız yeterli olacaktır.

 • Paribu’yu Instagram ve X’ten takip edin.
 • Paribu uygulamasınının bildirimlerini açık tutun.
 • Sosyal medyada yapılan duyurumuzun ardından uygulamadan gelen bildirime tıklayarak aşağıdaki formu doldurun.

PARİBU TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ MEGA HAZİNE AVI YARIŞMASI KATILIMCILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu” veya “Şirket”) olarak, düzenlediğimiz Mega Hazine Avı Yarışması (“Yarışma”) kapsamında kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.


Kişisel verileri nasıl koruduğumuz ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca www.paribu.com web sitemiz üzerindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. • İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?


Paribu ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;


Kimlik Bilgileriniz: Ad, soyad.


İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres, e-posta.


Diğer Bilgileriniz: Beden bilgisi, Twitter ve Instagram uygulamalarındaki kullanıcı adı. • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Paribu ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; • Mega Hazine Avı Yarışması kapsamında Paribu tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişe katılmak isteyen kişilerin taleplerinin alınması,

 • Çekiliş sürecinin yönetilmesi ve sonuçların açıklanması,

 • Çekiliş sonucunda hediye kazanan katılımcılara hediyelerinin gönderim süreçlerinin yönetilmesi,

 • Paribu tarafından katılımcılar ile gelecek etkinlikler, organizasyonlar, söyleşiler hakkında iletişim kurulması.  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı


Kişisel verileriniz Paribu tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir. • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Paribu ile ilişkiniz kapsamında verileriniz, Mega Hazine Avı Yarışması sürecinde elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5., 8., ve 9. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacına dayalı olarak otomatik ve kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır. 


Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. • Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 


Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek www.paribu.com web sitemizde yer alan Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde; • Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,

 • E-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek, 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca değerlendirilecek olup; talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

PARİBU TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ MEGA HAZİNE AVI YARIŞMASI KATILIMCILARINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu” veya “Şirket”) tarafından, Mega Hazine Avı Yarışması (“Yarışma”) kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanan “Paribu Teknoloji Anonim Şirketi Mega Hazine Avı Yarışması Katılımcılarına İlişkin Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildim.


Mega Hazine Avı Yarışması kapsamında elde edilen ad ve soyad verilerimi içeren kimlik bilgilerinin; telefon numarası, adres ve e-posta verilerimi içeren iletişim bilgilerinin; beden bilgisi, Twitter ve Instagram uygulamalarındaki kullanıcı adıma ilişkin bilgilerin; • Mega Hazine Avı Yarışması kapsamında Paribu tarafından gerçekleştirilecek olan çekilişe katılmak isteyen kişilerin taleplerinin alınması,

 • Çekiliş sürecinin yönetilmesi ve sonuçların açıklanması,

 • Çekiliş sonucunda hediye kazanan katılımcılara hediyelerinin gönderim süreçlerinin yönetilmesi,

 • Paribu tarafından katılımcılar ile gelecek etkinlikler, organizasyonlar, söyleşiler hakkında iletişim kurulması 


amacıyla işlenmesine ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza veriyorum.


Paribu Teknoloji Anonim Şirketi Notu: Paribu bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, rızanızı geri almak isterseniz ve Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz “ www.paribu.com” adresi aracılığıyla daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yarışma detayları ve koşullar

 1. “Paribu’dan bir yeni bildirim” yarışması XX itibarıyla aksi belirtilene kadar Paribu’nun sosyal medya hesapları ve uygulaması üzerinden her ay X kez gerçekleşecektir.
 2. Yarışma kapsamında her ay sosyal medya hesaplarında paylaşılan adımları tamamlayan ve formu dolduranlar arasından çekilişle X kişi seçilecektir.
 3. Seçilen X kişiye Paribu’nun destekçisi olduğu kültür sanat etkinliklerine davetiye ya da Paribu’nun özel tasarım ürünlerinden hediye edilecektir.
 4. Hediye gönderimi tarafımıza iletilen iletişim bilgileri esas alınarak yapılacaktır.
 5. Profesyonel araçlar üzerinden gerçekleştirilen çekiliş ile hediye verilecek kişiler rastgele belirlenecektir.
 6. Yarışmaya sadece gerçek kişi olanlar katılabilir, tüzel kişiler katılamaz.
 7. Yarışmaya katılan herkes, katılım koşullarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
 8. Yarışma kapsamında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta PARİBU’nun tüm kayıtları esas alınacaktır.
 9. Katılımcıların yarışma koşullarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirmesi, katılımcıların beyanları çerçevesinde yapılacaktır.
 10. PARİBU, kampanya süresini ve tüm şartlarını önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir ya da yarışmayı, başlamış olsa dahi iptal edebilir. Bu değişiklik ya da iptal, yarışmaya katılan kullanıcılara kazanılmış hak teşkil etmez.
 11. Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcıların herhangi bir sebeple yaşayacakları aksaklıklardan PARİBU mesul olmayacaktır ve bu aksaklık sebebiyle kullanıcı lehine kazanılmış hak doğmayacaktır.

Yukarıda yer alan tüm koşullar, yarışmaya katılan tüm kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcıdır. Oluşabilecek herhangi bir değişikliği takip etme yükümlülüğü kullanıcılarda olup PARİBU ‘nun kullanıcıları olası değişiklikler hakkında bilgilendirme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle kullanıcılar, güncel koşul ve kuralları kendileri takip etmekle yükümlüdürler.

 

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN