Paribu’da kullanıcıların kişisel verileri nasıl korunur?

Gelişen teknoloji ve çeşitlenen iletişim olanakları ile günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen “veri”, kişisel bilgilerin günümüzde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yakın geçmişe kadar bu durum çağa uyum sağlamak olarak adlandırılsa da günümüzde bir zorunluluk hâline geldi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibi kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Kişinin, kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, verilere erişme, verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarını içerisine alan “kişisel verilerin korunması hakkı”, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında korunmaktadır. 

Paribu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında nasıl hareket eder?

Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, bir gerçek kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin yanı sıra; fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik bilgileri de kişisel veri kapsamında kabul edilir. Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu”, “Şirket” veya “Biz”) tarafından ürün ve hizmetlerin eksiksiz bir şekilde kullanıcılarımıza sunulabilmesi ve tabii olunan yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerin işlenmesi mecburidir. Bu amaçla, kullanıcılarımızın üyelik esnasında paylaşmış olduğu kişisel veriler, aslında Paribu’nun faaliyet gösterdiği sektörden kaynaklanan mevzuat gereğince talep edilmektedir. 

Paribu olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini işlerken ilgili kanunun 4. maddesinde düzenlenen “Genel İlkeler”e uygun olarak hareket ediyoruz. Bu kapsamda her bir veri işleme faaliyeti sürecindeki kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine son derece önem vermekteyiz. 

Kanunun bir diğer önemli tanımı olan veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak belirlenmiştir. Veri sorumlusu olarak Paribu’nun veri işleme faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden doğan hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bu kapsamda veri sorumlusu olarak Paribu, ilgili kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. maddesinde kural olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara ve istisnalara uygun hareket etmeye her daim özen göstermektedir. Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Paribu, kişisel verileri; genel ilkeler doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi şartı ile işlemektedir. Şirket, kanunda yazılı istisnalar haricinde, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir. Ancak kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen istisnai hallerde kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi mümkündür.

Bununla bağlantılı olarak kullanıcılarımıza, Paribu ürün ve hizmetlerinin kullanılması sürecinde işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermek amacıyla “Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Metni” hazırladık. KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinde açıkça düzenlendiği üzere, veri sorumlusunun veya yetkilendirdiği kişinin, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere;

 •     Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 •     Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 •     İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 •     Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 •     11. maddede sayılan diğer hakları

konusunda bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Kullanıcılarımız için hazırladığımız Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen konulara ilişkin eksiksiz ve hukuka uygun şekilde açıklamalar yapılmıştır. Daha detaylı bilgi için ilgili belgeleri inceleyebilirsiniz.

Paribu çerezleri nasıl kullanır?

 Paribu olarak, www.paribu.com (“web sitesi” veya “site”) uzantılı web sitemizde, bir web sitesinin çalışması ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan çerezler ve bunlara ek olarak açık rızanızı vermeniz hâlinde deneyiminizi iyileştirmek, hizmetlerimizi geliştirmek ve kişiselleştirme yapabilmek için kullanılan çerezler, web işaretçileri, yerel depolama veya piksel etiketleri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) gibi çevrimiçi izleme teknolojileri aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Web sitemizde yer alan “Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni” veri sorumlusu olarak kişisel verileri nasıl işlediğimize, web sitemizde bulunan çerezler ve bu çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. 

Çerez, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezler, bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulmasına olanak verir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezler, sayfalar arasında verimli bir şekilde gezmenize izin vermek, tercihlerinizi hatırlamak ve genel olarak kullanıcı deneyiminizi geliştirmek gibi birçok farklı iş yapar. Ayrıca, çevrim içi gördüğünüz reklamların sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı olmasını sağlamaya da yardımcı olur.

Paribu tarafından sürelerine göre çerezler, taraflarına göre çerezler ve kullanım amaçlarına göre çerezler olmak üzere üç farklı grupta çerez kullanmaktayız. Web sitemizin en alt kısmında yer alan “Çerez Tercihleri” kısmından çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman yönetebilirsiniz.  

Kullanıcıların, kişisel verileri ile ilgili hakları nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre Paribu kullanıcılarının 11. madde kapsamında işlenen kişisel verileri ile ilişkili olarak aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu madde kapsamında haklarınızı kullanmak için www.paribu.com web sitemizde yer alan Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olacak şekilde aşağıdaki yöntemlerden biriyle gönderebilirsiniz.

 • Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta gönderimi
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden [email protected] adresine e-posta gönderimi 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine e-posta gönderimi
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerden birini kullanarak gönderim 

Bu kapsamda yapılacak şahsî başvurular, tarafımızca gerçekleştirilecek kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri sorumlusu olarak Paribu’nun, KVKK’nın 12. maddesinde düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda veri sorumlusu olan Paribu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu olarak Paribu, işlemekte olduğu kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla VERBİS sisteminde detaylı şekilde açıklandığı üzere, birbirinden farklı birçok idari ve teknik hususta gereken her türlü tedbiri almıştır.

Paribu’nun, temas ettiği kişisel verilere ilişkin her türlü hukuki, teknik ve idari konulara ilişkin yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin bilgiye web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası üzerinden erişebilirsiniz. Bu içerik en son 26 Temmuz 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Paribu

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu.

 

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN