PARİBU TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve
29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”)’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Paribu Teknoloji A.Ş.
(“Paribu” veya “Şirket”) olarak, Paribu’ya yapacağınız iş başvurusu süreci
kapsamında kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni, aşağıda belirtilen
kişisel verilerinizi, veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize ilişkin bilgi vermek
amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel verileri nasıl koruduğumuz ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız
kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca www.paribu.com web sitemiz
üzerindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı
inceleyebilirsiniz.

A) İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Paribu ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, T.C. kimlik
numarası.
İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta, ev adresi, işyeri adresi.
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Çalışma geçmişi,
işveren bilgisi, mezun olunan okul geçmişi, profesyonel yetkinlikler, özgeçmiş
bilgileri, sertifikalar, askerlik durumu.
Görsel Verileriniz: Fotoğraf.
Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış
kayıtları ve kamera kayıtları.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Paribu ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla
işlenmektedir;

 • Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi ve başvurduğunuz pozisyona ilişkin
  işe yatkınlığın ölçülebilmesi,
 • İş başvuru formu ve iş görüşmelerine davetlerinin gönderilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi,
 • Başvurunuzun olumlu değerlendirilmemesi halinde ileride açılacak size
  uygun pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla iletişime geçilmesi,
 • Mali ve sosyal hakların planlanması,
 • İş ortaklarımızın talebi halinde iş başvurunuza ilişkin verilerinizin iş
  ortaklarımızla paylaşılması,
 • Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı
  yapılması ve giriş – çıkış kayıtlarının alınması

C) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz Paribu tarafından yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme
şartları kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin
aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan
yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, hizmet
sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Paribu ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaç ve
hizmetlerin Kanun’un 5., 8. ve 9. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede
verilebilmesi amacına dayalı olarak e-posta kanalları ve web sitemiz üzerinden işe başvuru formunun doldurulması ile otomatik ve kısmen otomatik yollarla
toplanmaktadır.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası”, “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi”, “bir hakkın tesisi,
kurulması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel verileriniz
işlenmektedir.

E) Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında kişisel
verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu
  işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden
birini seçerek www.paribu.com web sitemizde yer alan Kişisel Veriler Hakkında
Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde;

Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B
Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,

 • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak
  [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine
  göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca gerçekleştirilecek
kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en
kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN